Voorwaarden

Het NVLE Fonds wil onderzoek naar lupus, APS, sclerodermie en MCTD bevorderen. Aanvragen voor financiële steun kunnen middels de daarvoor bestemde formulieren (zie rubriek Formulieren) worden ingediend en dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Het financieren van onderzoek/projecten

Onderzoeken of projecten gericht op Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD kunnen in aanmerking komen om een financiële ondersteuning te ontvangen van het NVLE Fonds. De resultaten moeten implementeerbaar zijn.

De aanvraag van financiële ondersteuning kent geen deadline. Wel wordt er geadviseerd de aanvraag in te dienen ruim voor men de ondersteuning nodig acht. Het bestuur kan aanvullend het protocol opvragen voor een betere beoordeling.

Bij goedkeuring van de aanvraag zal het NVLE Fonds gewillig zijn een bijdrage naar eigen inschatting te leveren, tot een maximum van € 10.000,-. 

Wanneer het onderzoek/project is afgerond dient er een eindrapportage geschreven te worden, waarin alle resultaten en conclusies worden beschreven. Bij meerjarig onderzoek of project wordt er een jaarlijkse tussenrapportage verwacht, waarin de behaalde voortgang en resultaten worden beschreven. U kunt eventueel een verzoek ontvangen om een artikel over het onderzoek/project te schrijven voor het kwartaalblad NVLE Venster.

De onderzoeken en projecten worden gefinancierd vanuit het geld dat specifiek voor onderzoek naar betreffende aandoening is gedoneerd.

Financiële steun aan arts-onderzoekers en artsen in opleiding voor:

Aanvraag financiële ondersteuning proefschrift

Bij een aanvraag voor financiële ondersteuning in de drukkosten van een proefschrift, is het NVLE Fonds bereid een vergoeding van €500 te leveren bij goedkeuring van de aanvraag.

  • Het proefschrift dient zich op Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD te richten en een bijdrage te leveren voor projecten die zijn gefocust op het welzijn van patiënten
  • Graag in de omschrijving de belangrijkste bevindingen en conclusies beschrijven.

Bij goedkeuring van de ondersteuning ontvangt de NVLE graag twee exemplaren van het proefschrift. U kunt eventueel een verzoek ontvangen om een artikel over het onderzoek te schrijven voor het kwartaalblad NVLE Venster.

Aanvraag financiële ondersteuning stage

Wanneer u als student in het buitenland een wetenschappelijke stage gaat lopen, kunt u indien deze relevant is betreffende Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD financiële ondersteuning aanvragen.

Bij goedkeuring van het betreffende aanvraagformulier, zal het NVLE Fonds bereid zijn een bijdrage te leveren van € 2000. Na inlevering van het stageverslag zal de student nog een bedrag van €500 ontvangen.

Graag in de omschrijving de gegevens van de betreffende universiteit invoegen, evenals de contactgegevens van zowel de begeleider in Nederland als de begeleider in het buitenland.

Aanvraag financiële ondersteuning reis-, verblijf- en congreskosten voor een presentatie op een buitenlands congres

Men kan een aanvraag indienen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de reis-, verblijf- en congreskosten wanneer wordt afgereisd naar een buitenlands congres om hier een presentatie te geven.

Een aanvraag wordt goedgekeurd wanneer het een presentatie aangaande Lupus, APS, Sclerodermie of MCTD betreft op een congres in het buitenland

Afhankelijk van de kosten en afhankelijk of er elders ook een vergoeding wordt verkregen, wordt er een vergoeding tot een maximum van €750 gegeven.

Bij het aanvraagformulier dient een begroting of schatting te worden gegeven van de te maken kosten, en de vermelding van eventuele vergoedingen elders verkregen.

Er wordt gevraagd een kort verslag achteraf te leveren voor op de website, eventueel met een foto.

Het NVLE Fonds ontvangt geld via:

  • donaties
  • legaten
  • initiatieven van een of meerdere personen, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een sponsorloop